top of page

Thao tác chính xác / Tính bền bỉ đáng tin cậy / Giá cả hợp lý

Wire Cutting Clamp​​​​​​

TÍNH NĂNG

Trong 2 cánh tay (ARM) một bên sẽ có kĩ năng giữ lấy dây kim loại, một bên sẽ có kĩ năng cắt dây kim loại. Sau khi cắt dây kim loại thì ở phía đang giữ gây kim loại sẽ có nhiệm vụ phân chia phế liệu  và dây kim loại.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG

Sử dụng để cắt phế liệu kim loại thành những sợi kim loại mỏng

wcc2.jpg

Porduct Video _ Wire Cutting Clamp​​

bottom of page