Brochure

Có thể tải file giới thiệu bằng văn bản(pdf)  chi tiết về các sản phẩm của BSC ATTACH.

Vì vấn đề bản quyền nên tất cả các văn bản của BSC ATTACH đều không được phát tán hoặc chỉnh sửa dưới mọi hình thức

 

새로운 화면의 우측 상단의 다운로드 버튼을 누르면 다운로드가 진행됩니다.

2018 Main Broshure

BSC ATTACH

Giám đốc:Baek Seung Cheol

Địa chỉ: 88, Namdongdong-ro 138beon-gil,

Namdong-gu, Incheon   

Tel : 82-32-818-7757  / Fax : 82-32-818-7747
copylight (c) 2018 BSCATTACH All Right Reserved